Google+

Monthly Archives: czerwiec 2015

„RUCH-ZABAWA-ROZWÓJ”

Zajęcia grupowe dla dwóch grup dzieci z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera i ich rodzin metodą Weroniki Sherborne.
Odbędzie się 11 spotkań dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 10 spotkań dla dzieci w wieku 7-10 lat. Każde spotkanie trwać będzie 1 godzinę zegarową i prowadzone będzie przez dwóch terapeutów.

Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni
i działanie w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę Weroniki Sherborne zalicza się do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi oraz czerpania satysfakcji z różnych form
kontaktów społecznych.

Ogółem w zajęciach planowany  jest udział 16 dzieci  ze zdiagnozowanym autyzmem i/lub Zespołem Aspergera plus jedno z rodziców w 2 grupach. Każdą z grup stanowić będzie 8 dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat i młodszym szkolnym (7-10 lat) wraz z jednym rodzicem, mieszkających na terenie województwa podlaskiego.

Młodzieżowy Klub ASPI

Projekt adresowany jest do 8-osobowej grupy pełnoletnich osób z diagnozą Zespołu Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonujący, które wymagają wsparcia w dziedzinie funkcjonowania społecznego oraz pomocy w dokonywaniu właściwych wyborów dalszego kierunku kształcenia i przyszłej drogi zawodowej.

Realizacja zadania odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych. Beneficjenci otrzymają wsparcie w następujących obszarach:

⇒ Wsparcie psychologiczne w tym:
– trening rozwijania samoświadomości „Ja i Zespół Aspergera, niepełnosprawność”;
– trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy (asertywność, umiejętność współpracy, radzenie sobie z krytyką,
prawidłowa komunikacja);
– trening radzenia sobie ze stresem;

⇒ Wsparcie szkoleniowe: w tym trening podstaw IT i prac biurowych;

⇒ Wsparcie doradcze – trening poszukiwania pracy (zasady autoprezentacji, identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron,
tworzenie planu rozwoju zawodowego).

Każdy rodzaj wsparcia obejmuje trzy spotkania trwające 4 godziny lekcyjne.
Moderatorem spotkań jest terapeuta (psycholog lub pedagog specjalny) oraz zaproszony gość – specjalista: doradca zawodowy, psychoterapeuta, informatyk.
W czasie spotkań Klubu uczestnicy mają możliwość zagrania w gry planszowe oraz przewidywana jest przerwa kawowa.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 80zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Akson do dnia 28 sierpnia 2015 roku.