Google+

Współpraca z ROPS w Białymstoku

Wspólny projekt ROPS z Fundacją Syriusz

2013

Wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku” – Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych.
Realizacja tego zadania będzie polegała na:
1. Zorganizowaniu cyklu spotkań warsztatowych „NASZE DZIECKO MA AUTYZM”
m.in. o tematyce:
– Niepełnosprawność w świetle najważniejszych aktów prawnych.
– Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego, ich wpływ na jego
optymalny rozwój i realizację celów rewalidacyjnych.
– Potrzeby dziecka niepełnosprawnego – trudności w ich zaspokajaniu.
2. Zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem metod
pedagogiki zabawy.