Google+

Wykaz placówek posiadających Certyfikat

 Nazwa placówki
Data uzyskania certyfikatu
Informacja o placówce
Kontakt
1.Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo o Obroonych Systemów "BeSTiOS"30.07.2015Placówka od 2011 roku prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnychul. Zagórna 2d, 15-820 Białystok
tel. 602 388 911
bestios@bestios.pl
www.bestios.pl
2.ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH05.03.2018ZPS-W to szkoła zajmująca się całościową edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 7-21 lat oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku 3-25 lat i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia.
Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.
ul. Krakowska 19
15-875 Białystok
tel. 85 742 13 41
zpsw@um.bialystok.pl
www.zps-w.pl