Google+

Cele Fundacji

Cele Fundacji Syriusz.

  1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom.

  3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych i wyrównywanie szans osób

      niepełnosprawnych w społeczeństwie.

  4. Zapewnianie pomocy specjalistów i poradnictwa prawnego dla osób niepełnosprawnych.

  5. Świadczenie pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych.

  6. Promocja i organizacja wolontariatu.

  7. Rozwijanie talentów, w szczególności w obszarach nauki, kultury i sztuki oraz sportu.

  8. Organizowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz Podopiecznych fundacji.

  9. Udzielanie pomocy placówkom i instytucjom wychowawczym, opiekuńczym, oświatowym i ochrony zdrowia.

10. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych

      i patriotycznych.

11. Rozwijanie form integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

12. Pomoc organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów statutowych.