Google+

Współpraca z UM w Białymstoku

Współpraca z UM w Białymstoku

2013

Zadanie publiczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem w roku 2013 w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku i dotowanego przez Gminę Białystok. Czytaj więcej..

Współpraca z ROPS w Białymstoku

Wspólny projekt ROPS z Fundacją Syriusz

2013

Wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku” – Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej..

Projekty z udziałem środków PFRON

Projekt Fundacji Syriusz z PFRON

2013

Zadanie publiczne ogłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172). Czytaj więcej..