Google+

Nabory

NABORY 2024

„Wsparcie rodziców i opiekunów
dzieci neuroróżnorodnych – II Edycja”

Projekt adresowany jest do rodziców dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

Zadanie publiczne „Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci neuroróżnorodnych – II Edycja” to propozycja grupy pomocowej dla rodziców
i opiekunów dzieci z ASD. Projekt ma na celu przygotowanie rodziców do realizacji zaleceń terapeutycznych w domu,
tworzenia przyjaznego, odpowiedniego otoczenia, udzielenie wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego,
ale przede wszystkim wzmocnienie rodziców w roli wychowawczej.

Dodatkowo, ważnym aspektem będzie wsparcie rodzica aby mógł pomóc swemu dziecku w pokonywanie własnych trudności
ale z poszanowaniem jego godności i indywidualności, uwzględniając również jego predyspozycje i możliwości .

Projekt będzie odbywał się równolegle dla trzech grup pomocowych
(dwie w Białymstoku – co najmniej 10 osób w jednej grupie, trzecia grupa pomocowa w Sokółce – co najmniej 10 osób).

Przeprowadzony zostanie cykl 10 spotkań po 2 godziny dla każdej z trzech grup rodziców i opiekunów dzieci neuroróżnorodnych.


KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w Białymstoku lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Sokółce
w terminie do dnia 10.05.2024 r.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje
data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikiem (orzeczenie o niepełnosprawności).

ZGŁOSZENIE

——————————————–

„Dajmy wsparcie!”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu zamieszkałych na terenie Miasta Białystok,
bądź deklarujących w rocznym zeznaniu Miasto Białystok jako miejsce płatności podatku dochodowego od osób fizycznych

(w przypadku osób niepełnoletnich deklarację dot. płatności podatku dochodowego składają opiekunowie prawni tych osób),
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


Proponowane zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutycznych

Zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin dla 10 beneficjentów, z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej,
terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania.

Zajęcia będą prowadzone przez wyszkolony zespół specjalistów, mający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy
z osobami ze spektrum autyzmu.

2. Arteterapia z elementami sensoplastyki

Grupowe zajęcia terapeutyczne stworzą warunki do rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych, nawiązywania adekwatnych relacji
z rówieśnikami, rozumienia i przestrzegania zasad regulujących życie społeczne. Ponadto podczas zajęć z Arteterapii z elementami sensoplastyki będą rozwijanie zainteresowania uczestników, wpływające pozytywnie na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Zajęcia realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

3. Trening Umiejętnosci Społecznych

Ideą stojącą za zajęciami z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej poprzez rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz skuteczne radzenie sobie w zróżnicowanych sytuacjach społecznych (na miarę możliwości każdego z uczestników).

Zajęcia realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

Wymagania formalne:

a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 06.05.2024 r.

d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),

b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,

c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),

d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

——————————————–

 

NABORY 2023

„Spektrum życia”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


Realizacja zadania „Spektrum życia” będzie polegać na zorganizowaniu indywidualnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych
mających na celu poprawę funkcjonowania psychoruchowego oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych
i emocjonalno-społecznych osób ze spektrum autyzmu.

W realizacji tego zadania zależy nam w szczególności na wzmacnianiu pozycji społecznej osób atypowych,
dla których realizacja codziennych celów życiowych i indywidualnych predyspozycji
jest trudno dostępna w związku z ich specyficznym funkcjonowaniem i specyficznymi cechami.

Zajęcia indywidualne w wymiarze 14 godzin dla 12 beneficjentów,
z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji.
Zajęcia będą prowadzone przez wyszkolony zespół specjalistów, mający odpowiednie kwalifikacje
oraz doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

 1. Wymagania formalne:
  a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
  b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
  lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON
  w terminie do dnia 30.09.2023 r.
  d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz
z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach,
c) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

 

 

ZGŁOSZENIA

——————————————–

„Wsparcie rodzica dziecka z ASD – II edycja”

Zadanie publiczne „Wsparcie rodzica dziecka z ASD – II edycja” to kontynuacja kompleksowego programu szkoleniowo-warsztatowego
dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz cykl szkoleń dla specjalistów i wolontariuszy.

W trakcie programu, podczas warsztatów i szkoleń rodzice spotkają się z różnymi specjalistami:
psycholog, pedagog specjalny, logopeda/neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, lekarz psychiatra,
specjalista zajmujący się trudnościami żywieniowymi ze względu na wybiórczość pokarmową u dzieci z ASD.

Specjaliści pracujący z osobami z autyzmem oraz zainteresowani wolontariusze otrzymają wiedzę
oraz umiejętności niezbędne do podejmowania działań terapeutycznych prowadzących do zwiększenia samodzielności,
zaradności i aktywności życiowej osób ze spektrum autyzmu.


Tematyka szkoleń i warsztatów:

I. Dla co najmniej 10 rodziców/opiekunów osób z autyzmem:

 1. Diagnoza autyzmu i co dalej – szkolenie wprowadzające w tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, aspekty teoretyczne, diagnoza, objawy (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 2. Autyzm dziecięcy – szkolenie prowadzone przez lekarza psychiatrę oraz diagnostę ASD pracujących z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera na temat niezbędnej opieki medycznej, zaleceń do terapii, zaburzeń współwystępujących
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 3. Mowa i komunikacja dziecka z autyzmem – szkolenie dla rodziców na temat komunikacji, mowy, poszerzania umiejętności porozumiewania się z otoczeniem (zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny)
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)

II. Dla najmniej 10 rodziców/opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera:

 1. Diagnoza Zespołu Aspergera i co dalej – szkolenie wprowadzające w tematykę Zespołu Aspergera, aspekty teoretyczne, diagnoza, objawy
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 2. Zespół Aspergera – szkolenie prowadzone przez lekarza psychiatrę oraz diagnostę ASD pracujących z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera na temat niezbędnej opieki medycznej, zaleceń do terapii, zaburzeń współwystępujących
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 3. Mowa i komunikacja dziecka z ZA – szkolenie dla rodziców na temat komunikacji, mowy, poszerzania umiejętności porozumiewania się
  z otoczeniem (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)

III. Szkolenia realizowane dla obu grup rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera (co najmniej 20 osób):

 1. Niedyrektywność – podejście pełne empatii i podążania za dzieckiem – warsztaty dla rodziców dotyczące roli relacji, nawiązania więzi
  w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyzwalanie jego potencjału rozwojowego
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 2. Jak się bawić i wspomagać rozwój dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie dla rodziców dzieci z diagnozą autyzmu/ZA na temat rozwijania umiejętności kontaktu i zabawy, nawiązywania relacji
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej a autyzm i Zespół Aspergera – warsztaty na temat roli zaburzeń SI w aspekcie funkcjonowania
  dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (czas trwania 4h)
 4. Jestem wyjątkowym rodzicem – warsztaty rozwojowe z psychologiem, wzmacniające kompetencje rodzicielskie i zasoby wewnętrzne rodziców (czas trwania 4h)
 5. Problemy z jedzeniem, dieta w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – szkolenie prowadzone przez specjalistę, dotyczące roli diety, możliwych nietolerancji pokarmowych u osób z autyzmem, problemach z wybiórczością pokarmową (czas trwania 4h)
 6. Rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej u osób z autyzmem i ZA – szkolenie dla rodziców dzieci z autyzmem/ZA
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 7. Grzeczny czy niezależny – czemu może służyć dziecięce „nie” i w jaki sposób mogę sobie z nim radzić?
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 8. Rodzic – trudny zawód
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów).

IV. Dla wolontariuszy/kadry pracującej z dziećmi z autyzmem i ZA:

 1. Niedyrektywne podejście terapeutyczne
  (czas trwania 8h, prowadzone przez 2 specjalistów)
 2. Rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej u osób z autyzmem i ZA
  (czas trwania 4h, prowadzone przez 2 specjalistów)

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

1. zamieszkanie na terenie miasta Białystok,
2. wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności dziecka na adres e-mail:
biuro@fundacjasyriusz.pl

lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON
w terminie do dnia 19.08.2023 r.

ZGŁOSZENIA

dla rodziców:

dla specjalistów i wolontariuszy:

——————————————–

„Wsparcie rodziców i opiekunów
dzieci neuroróżnorodnych”

Projekt adresowany jest do rodziców dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

 

Zadanie publiczne „Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci neuroróżnorodnych”
to propozycja grupy pomocowej dla rodziców i opiekunów dzieci z ASD.
Projekt ma na celu przygotowanie rodziców do realizacji zaleceń terapeutycznych w domu,
tworzenia przyjaznego, odpowiedniego otoczenia, wzmocnienia rodziców w roli wychowawczej
oraz udzielenie wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego.

Dodatkowo, ważnym aspektem będzie wsparcie terapeutów prowadzących grupę pomocową
pod kątem poradnictwa w zakresie zaburzeń zachowania ich dzieci.

Projekt będzie odbywał się równolegle dla trzech grup pomocowych
(dwie w Białymstoku – co najmniej 10 osób w jednej grupie,
trzecia grupa pomocowa w Sokółce – co najmniej 10 osób).

Przeprowadzony zostanie cykl 8 spotkań po 2 godziny dla każdej z trzech grup rodziców i opiekunów dzieci neuroróżnorodnych.

 

 

 KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Sokółce
w terminie do dnia 14.07.2023 r.
2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikiem (orzeczenie o niepełnosprawności).

ZGŁOSZENIE

——————————————–

„Rozwijaj się”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


Realizacja zadania będzie polegać na zorganizowaniu grupowych zajęć Treningu Umiejętności Społecznych,
a także  zajęć terapeutycznych w ramach Grupy Rozwojowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Zajęcia grupowe, mają na celu wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
a dodatkowo rozwijanie umiejętności związanych z obszarem emocjonalno-społecznym
(podejmowanie decyzji, ukierunkowanie na prawdę i dobro, a w tym wpajanie odpowiednich wartości,
kształtowanie postaw oraz dbałość o respektowanie norm społecznych).

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne
dla trzech grup terapeutycznych obejmą łącznie 18 osób (6 osób w jednej grupie).

 

 KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

1. Wymagania formalne:

a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 19.05.2023 r.

d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),

b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć

c) poziom funkcjonowania dziecka,

d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

——————————————–

„Razem do celu
– wsparcie osób w spektrum autyzmu”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu zamieszkałych na terenie Miasta Białystok,
bądź deklarujących w rocznym zeznaniu Miasto Białystok jako miejsce płatności podatku dochodowego od osób fizycznych

(w przypadku osób niepełnoletnich deklarację dot. płatności podatku dochodowego składają opiekunowie prawni tych osób),
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


Proponowane zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutycznych

Zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin dla 15 beneficjentów,
z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji
(w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania.

Zajęcia będą prowadzone przez wyszkolony zespół specjalistów, mający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z osobami
ze spektrum autyzmu.

2. Arteterapia z elementami sensoplastyki

Grupowe zajęcia terapeutyczne stworzą warunki do rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych, nawiązywania adekwatnych relacji
z rówieśnikami, rozumienia i przestrzegania zasad regulujących życie społeczne. Ponadto podczas zajęć z Arteterapii z elementami sensoplastyki będą rozwijanie zainteresowania uczestników, wpływające pozytywnie na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

3. LEGOterapia

Ideą stojącą za LEGOterapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych,
podczas budowania w grupie, gdzie każdy uczestnik ma przydzieloną rolę.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 05.05.2023 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

NABORY 2022

 

Bliżej samodzielności

 

zgłoszenie bliżej samodzielności

 

Zadanie współfinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* * *

 

„Wsparcie dziecka z ASD”

 

Projekt adresowany jest do rodzin dzieci z diagnozą autyzmu oraz zespołu Aspergera zamieszkałych na terenie miasta Białystok, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a także specjalistów i wolontariuszy pracujących
z osobami ze spektrum.

 

 

 „Wsparcie dziecka z ASD” to propozycja kompleksowego programu szkoleniowo-warsztatowego dla rodziców
i opiekunów dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz cykl szkoleń dla specjalistów i wolontariuszy.

W trakcie programu uczestnicy spotkają się ze specjalistami z wielu dziedzin (m.in.: psycholog, pedagog, psychiatra
i inni) podczas warsztatów i szkoleń.

Specjaliści pracujący z osobami ze spektrum autyzmu oraz zainteresowani wolontariusze otrzymają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania działań wspierających prowadzących do zwiększenia samodzielności, zaradności i aktywności życiowej osób z ASD.

 

Poruszana tematyka warsztatów i szkoleń będzie dotyczyć m.in.: diagnozy ASD, wspomagania rozwoju dziecka opartego na relacji i empatii, komunikacji, zaburzeń SI, trudności żywieniowych, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich oraz rozwijaniu samodzielności osób z ASD.

 

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

Wymagania formalne:
  a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności  (rodzina dziecka z ASD),
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 19.06.2022 r.

 

zgłoszenie – rodzice

 

 zgłoszenie – specjaliści i wolontariusze

 

Zadanie finansowane ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

******

„Razem możemy więcej”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Proponowane zajęcia:

Trening Umiejętności Społecznych – 2 grupy terapeutyczne

Grupowe zajęcia terapeutyczne, których celem będzie kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych
oraz wpajanie odpowiednich wartości u osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zajęcia realizowane w wymiarze 15 spotkań po 2 godziny dydaktyczne
dla grupy liczącej 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 100 zł

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

   Wymagania formalne:
   a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 14.05.2022 r.
   d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
  a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz
z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie
poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka,
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

Zadanie współfinansowane ze środków
Województwa Podlaskiego

 

********

„Neuroróżnorodność – wspieramy, nie oceniamy”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Proponowane zajęcia:

1.Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 12 godzin dla 20 beneficjentów, z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji
(w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

2. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne, których celem będzie rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

3. Arteterapia z elementami sensoplastyki

Grupowe zajęcia terapeutyczne rozwijające zainteresowania, a także kompetencje społeczno-emocjonalne.

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów
– prowadzone przez 2 specjalistów.

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

 1. Wymagania formalne:
  a) zamieszkanie na terenie miasta Białegostoku,
  b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.p lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie
  do dnia 16.04.2022 r.
  d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
  a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka,
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

Portable Document Format – Wikipedia, wolna encyklopedia

Kliknij:ZGŁOSZENIE

Białystok już nie wschodzący. Koniec kontrowersyjnego logo - Podlaskie24

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

********************************

 

NABORY 2021

 

 „Zwiększenie samodzielności osób w spektrum autyzmu
– samodzielność to podstawa”

          
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Proponowane zajęcia:

Indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 14 godzin dydaktycznych
dla 14 beneficjentów, z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej,
terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji
(w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

 Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 100 zł

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

Wymagania formalne:
   a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 28.08.2021 r.
   d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
  a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz
z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie
poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka,
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

 

ZGŁOSZENIE

Zadanie współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

———————————————————————

„Ja w społeczności”

 

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Proponowane zajęcia:

 

Trening Umiejętności Społecznych – 2 grupy

Grupowe zajęcia terapeutyczne, których celem będzie kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych
oraz wpajanie odpowiednich wartości u osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zajęcia realizowane w wymiarze 11 spotkań po 2 godziny dydaktyczne
dla grupy liczącej 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 100 zł

 

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:

   Wymagania formalne:
   a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
   b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
   c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
        lub dostarczenie osobiście do rejestracji NZOZ AXON w terminie do dnia 08.05.2021 r.
   d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania
       
   O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
  a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz

        z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
  b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie
        poprzednich zajęć,
  c) poziom funkcjonowania dziecka,
  d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

 

Zadanie współfinansowane ze środków
Województwa Podlaskiego

 

—————————————————————————————

NABORY 2020

„Rozwój to radość”

ZADANIE PUBLICZNE Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

     Proponowane zajęcia:

     1. Indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla 15 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej,
psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania)

 

    2. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne, których celem będzie rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Zajęcia realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

KRYTERIA DLA BENEFICJENTÓW:


1. Wymagania formalne:

a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

c) wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (w formie skanu) na adres e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl
    w terminie do dnia 08.08.2020 r.

d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),

b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,

c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),

d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

ZGŁOSZENIE

 

Zadanie finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

—————————————————————————————

NABORY 2019

„Wsparcie szansą na rozwój”

ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2019 ROK
„REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie Miasta Białystok,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Proponowane zajęcia:

1. Rodzinny Klub Terapeutyczny

Zajęcia dla Rodziców i dzieci. W ramach Klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami psychoedukacji, grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę – trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych i Komunikacyjnych prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Zajęcia realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów (+ rodzice).

2. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla 15 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i terapii metodą integracji sensorycznej (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

3. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, podczas zajęć tą metodą dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania, uczą się w jaki sposób ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi, ćwiczą umiejętności zawierania i podtrzymywania znajomości, radzenia sobie ze złością, reagowania na krytykę, odmawiania, prowadzenia rozmowy.

Zajęcia realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

4. LEGOterapia

Grupowe zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem klocków LEGO. Ideą stojącą za LEGOterapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych orasz komunikacyjnych, podczas budowania w grupie, gdzie każdy uczestnik ma przydzieloną rolę.

Zajęcia realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

5. Zajęcia grupowe z elementami arteterapii

Grupowe zajęcia terapeutyczne wykorzystujące wiele technik artystycznych i plastycznych w procesie terapeutycznym.

Zajęcia realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 25 marca do 6 kwietnia 2019 r.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności w rejestracji NZOZ Axon w terminie do dnia 6.04.2019 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
e) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

 

ZGŁOSZENIE

—————————————————————————————

„Wierzę w siebie – mogę więcej”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu zameldowanych
na terenie Miasta Białystok, bądź deklarujących w rocznym zeznaniu Miasto Białystok jako miejsce
płatności podatku dochodowego od osób fizycznych
(w przypadku osób niepełnoletnich deklarację
dot. płatności podatku dochodowego składają opiekunowie prawni tych osób), posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Proponowane zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla 6 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

2. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, podczas zajęć tą metodą dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania, uczą się w jaki sposób ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi, ćwiczą umiejętności zawierania i podtrzymywania znajomości, radzenia sobie ze złością, reagowania na krytykę, odmawiania, prowadzenia rozmowy.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

3. Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców, wspomagają rozwój psychoruchowy, wzmacniają więź z dzieckiem, budują lepszą świadomość swojego ciała, poczucie sprawczości.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 1 godzinie dydaktycznej dla 6 beneficjentów w wieku przedszkolnym (z rodzicem) – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 25 lutego do 9 marca 2019 r.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności w rejestracji NZOZ Axon w terminie do dnia 9.03.2018 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o  niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
e) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

ZGŁOSZENIE

—————————————————————————————

NABORY 2018

 „Spełniam marzenia”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Proponowane zajęcia:

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla 9 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej i rehabilitacji (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

 

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 30 lipca do 4 sierpnia 2018 r.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności w rejestracji NZOZ Axon w terminie do dnia 04.08.2018 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.
2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

Zadanie finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZGŁOSZENIE

 —————————————————————————————

„Uwierz w siebie”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Proponowane zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla 10 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii metodą integracji sensorycznej, rehabilitacji (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

2. Rodzinny Klub Terapeutyczny

Zajęcia dla Rodziców i dzieci. W ramach Klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami psychoedukacji, grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę – trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami Treningu Umiejętności
Społeczno-Emocjonalnych i Komunikacyjnych prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów (+ rodzice).

3. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne, których celem będzie rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

4. Zajęcia LEGO terapii

Grupowe zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem klocków LEGO. Ideą stojącą za LEGOterapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych orasz komunikacyjnych, podczas budowania w grupie, gdzie każdy uczestnik ma przydzieloną rolę.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

5. Arteterapia

Grupowe zajęcia terapeutyczne wykorzystujące wiele technik artystycznych i plastycznych w procesie terapeutycznym.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

6. Sensoplastyka

Grupowe zajęcia terapeutyczn, których celem jest wspieranie rozwoju poznawczego, budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wspieranie rozwoju zmysłów i czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania oraz współdziałania w grupie.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 4 do 21 lipca 2018 r.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności w rejestracji NZOZ Axon w terminie do dnia 21.07.2018 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.
2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów.

Zadanie finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZGŁOSZENIE

—————————————————————————————

„Mam wsparcie – mam szansę”

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Proponowane zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla 30 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej,
logopedycznej, psychologicznej i terapii metodą integracji sensorycznej (w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania).

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 80 zł

2. Logorytmika

Grupowe zajęcia terapeutyczne polegające na wykorzystaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Logorytmika jest
połączeniem terapii logopedycznej i rytmiki, charakteryzuje się syntezą różnych form ekspresji – ruchu, śpiewu, mówienia.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 1 godzinie dydaktycznej dla 6 beneficjentów w wieku 2-6 lat – prowadzone
przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 50 zł

3. Trening Umiejętności Społecznych

Grupowe zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
podczas zajęć tą metodą dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania, uczą się w jaki sposób
ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi, ćwiczą umiejętności zawierania i podtrzymywania znajomości, radzenia sobie
ze złością, reagowania na krytykę, odmawiania, prowadzenia rozmowy.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów w wieku 12 – 18 lat – prowadzone
przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 50 zł

4. Zajęcia LEGO terapii

Grupowe zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem klocków LEGO – materiału posiadającego walory terapeutyczne, szczególnie
motywującego dzieci z autyzmem, które z wykorzystaniem tego środka mogą poszerzyć umiejętność współpracy w grupie.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów w wieku 6 – 9 lat – prowadzone
przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 50 zł

5. Arteterapia

Grupowe zajęcia terapeutyczne wykorzystujące wiele technik artystycznych i plastycznych w procesie terapeutycznym.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów w wieku 12 – 18 lat – prowadzone
przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 50 zł

6. Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców, wspomagają rozwój psychoruchowy,
wzmacniają więź z dzieckiem, budują lepszą świadomość swojego ciała, poczucie sprawczości.

Zajęcia realizowane w wymiarze 10 spotkań po 1 godzinie dydaktycznej dla 6 beneficjentów w wieku 2-4 lat (z rodzicem)
– prowadzone przez dwóch specjalistów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 50 zł

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 5 do 17 marca 2018 r.

 

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie miasta Białystok,

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności w rejestracji NZOZ Axon w terminie do dnia 17.03.2018 r.
d) osoby biorące udział po raz pierwszy w procesie rekrutacji powinny dołączyć kserokopie aktualnych opinii dotyczących funkcjonowania dziecka.

2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń wraz z załącznikami (orzeczenie o niepełnosprawności, opinie),
b) regularne uczestnictwo w poprzednich projektach i opłacenie poprzednich zajęć,
c) poziom funkcjonowania dziecka (przy wyborze zajęć grupowych),
d) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
e) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Dopłata do zajęć płatna na konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.
w tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz Projekt „Mam wsparcie – mam szansę”

 

Zadanie dofinansowane ze środków
z budżetu Miasta Białegostoku

 

ZGŁOSZENIE

 

—————————————————————————————

NABORY 2017

„OSWOIĆ AUTYZM”

            Zadanie publiczne „Oswoić autyzm” to kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowy dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą autyzmu lub Zespołu Aspergera oraz cykl szkoleń dla specjalistów i wolontariuszy.

W trakcie programu rodzice spotkają się z różnymi specjalistami (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, lekarz psychiatra, prawnik, dietetyk) podczas warsztatów i szkoleń w siedzibie Fundacji „Syriusz”. Program ma na celu przygotowanie rodziców do zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem, realizacji zaleceń terapeutycznych w domu, tworzenia przyjaznego, odpowiedniego otoczenia, wzmocnienia rodziców w roli wychowawczej oraz udzielenie wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego.

Specjaliści pracujący z osobami z autyzmem oraz zainteresowani wolontariusze otrzymają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania działań terapeutycznych prowadzących do zwiększenia samodzielności, zaradności i aktywności życiowej osób ze spektrum autyzmu.

I. Tematyka szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością:

 1. Diagnoza autyzmu i co dalej – szkolenie wprowadzające w tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, aspekty teoretyczne, diagnoza, objawy
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).
 2. Diagnoza Zespołu Aspergera i co dalej – szkolenie wprowadzające w tematykę Zespołu Aspergera, aspekty teoretyczne, diagnoza, objawy
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).
 3. Autyzm dziecięcy – szkolenie prowadzone przez lekarza psychiatrę skierowane do rodziców dzieci z autyzmem, pracującego z dziećmi
  z autyzmem i Zespołem Aspergera na temat niezbędnej opieki medycznej, zaleceń do terapii, zaburzeń współwystępujących
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 4. Zespół Aspergera – szkolenie prowadzone przez lekarza psychiatrę skierowane do rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, pracującego z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera na temat niezbędnej opieki medycznej, zaleceń do terapii, zaburzeń współwystępujących
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 5. Niedyrektywność – podejście pełne empatii i podążania za dzieckiem – warsztaty dla rodziców dotyczące roli relacji, nawiązania więzi
  w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyzwalanie jego potencjału rozwojowego
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).
 6. Jak się bawić i wspomagać rozwój małego dziecka z autyzmem – szkolenie dla rodziców małych dzieci z diagnozą autyzmu/ZA na temat rozwijania umiejętności kontaktu i zabawy, nawiązywania relacji
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).
 7. Zaburzenia integracji sensorycznej a autyzm i Zespół Aspergera – warsztaty na temat roli zaburzeń SI w aspekcie funkcjonowania dziecka
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 8. Jestem wyjątkowym rodzicem – warsztaty rozwojowe z psychologiem, wzmacniające kompetencje rodzicielskie i zasoby wewnętrzne rodziców
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 9. Problemy z jedzeniem, dieta w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – szkolenie prowadzone przez specjalistę, dotyczące roli diety, możliwych nietolerancji pokarmowych u osób z autyzmem, problemach z wybiórczością pokarmową
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 10. Prawne aspekty diagnozy – formalności, orzeczenia, odwołania – szkolenie z prawnikiem
  (czas trwania 4h dydaktyczne).
 11. Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem – szkolenie dla rodziców na temat komunikacji, mowy, poszerzania umiejętności porozumiewania się z otoczeniem (zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny)
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).

II. Dla wolontariuszy/kadry pracującej z dziećmi z autyzmem i ZA:

 1. Niedyrektywne podejście terapeutyczne – szkolenie dla wolontariuszy/kadry pracującej z dziećmi z autyzmem i ZA
  (czas trwania 8h dydaktycznych, prowadzone przez 1 specjalistę).
 2. Rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej u osób z autyzmem i ZA – szkolenie dla wolontariuszy/kadry pracującej z dziećmi
  z autyzmem/ZA
  (czas trwania 4h dydaktyczne, prowadzone przez 2 specjalistów).

Projekt Fundacji Syriusz z PFRON

Zadanie współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon

do pobrania:

zgłoszenie – rodzice             zgłoszenie – wolontariusze/kadra

—————————————————————————————

„Mam wsparcie, mam szansę”

-> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH <-

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z autyzmem/Zespołem Aspergera zameldowanych na terenie Miasta Białystok, bądź deklarujących
w rocznym zeznaniu Miasto Białystok jako miejsce płatności podatku dochodowego od osób fizycznych
, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności
oraz ich rodzin.

Proponowane zajęcia:
1. Rodzinny Klub Terapeutyczny
– 1 grupa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (6 dzieci i rodzice)
– 1 grupa dla rodziców dzieci w wieku szkolnym (6 dzieci i rodzice)

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w każdej grupie przez okres 12 spotkań (łącznie 24 godziny zajęć dla każdej grupy).

W ramach Klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami psychoedukacji, grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych
i komunikacyjnych prowadzonych przez dwóch terapeutów.

2. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla 15 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i terapii metodą integracji sensorycznej.

3. Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Celem zajęć będzie rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

4. Zajęcia LEGO terapii

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Ideą stojącą za LEGO terapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych podczas budowania w grupie, gdzie każdy uczestnik ma przydzieloną rolę.

5. Zajęcia z arteterapii

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Celem zajęć będzie zapoznanie beneficjentów z różnymi materiałami plastycznymi, stymulacja wszechstronnego rozwoju, doskonalenie sprawności percepcyjnej
i manualnej oraz kształto wanie umiejętności działania w grupie.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 22 do 31 maja 2017 r.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie na terenie miasta Białystok,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 31.05.2017.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto o zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
b) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie i opłacenie poprzednich zajęć,
c) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
d) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym
uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Formularz zgłoszenia:

————–

„Chcemy być razem”

-> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH <-

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków
Województwa Podlaskiego

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z autyzmem/Zespołem Aspergera zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzin.

Proponowane zajęcia:

 1. Rodzinny Klub Terapeutyczny
      – 1 grupa dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – klasy I – III (6 dzieci i rodzice)
      – 1 grupa dla rodziców dzieci w starszym wieku szkolnym – klasy IV – VI (6 dzieci i rodzice)

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w każdej grupie przez okres 8 spotkań (łącznie 16 godzin zajęć dla każdej grupy).

W ramach Klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami psychoedukacji, grupy wsparcia prowadzony
przez specjalistę-trenera,
w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności
społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 80 zł

 1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla 15 beneficjentów z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i terapii metodą integracji sensorycznej.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 80 zł

 1. Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów – prowadzone przez dwóch specjalistów.

Celem zajęć będzie rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 80 zł

 1. Zajęcia LEGO terapii

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dydaktyczne dla 6 beneficjentów (młodszy wiek szkolny – klasy I – III)
– prowadzone przez dwóch specjalistów.

Ideą stojącą za LEGO terapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych podczas budowania w grupie, gdzie każdy uczestnik ma przydzieloną rolę.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi – 80 zł

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
do dnia 19 maja 2017 roku.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
– zameldowanie na terenie województwa podlaskiego,
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
– wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 19.05.2016.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
– spoza Białegostoku
– ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej,
– dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto o zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
– data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
– regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie i opłacenie poprzednich zajęć,
– w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
– rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Dopłata do zajęć płatna na konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.
w tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz Projekt „Chcemy być razem”

Formularz zgłoszenia:

———————————————————————————-

NABORY 2016

Zapraszamy rodziców oraz wolontariuszy do wzięcia udziału
w szkoleniach w ramach projektu
„ZBUDOWAĆ MOSTY”

 Realizacja projektu będzie polegała na:

1. cyklu spotkań dla rodziców pod hasłem „TRENING SKUTECZNEJ RODZINY”
o następującej tematyce:

 • Poznać i zrozumieć świat dziecka z autyzmem
 • Podejście oparte na Relacjach w terapii i wychowaniu dziecka ze spektrum autyzmu
 • Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • Napady złości oraz inne zachowania mogące być wyzwaniem

Koszt jednego spotkania to 20 zł – wpłata na konto Fundacji

2. cyklu spotkań dla wolontariuszy pod hasłem „KOMPETENTNY WOLONTARIUSZ DZIECKA Z AUTYZMEM”
o następującej tematyce:

 • Etiologia i charakterystyka autyzmu
 • Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem podejście oparte na Relacjach i Zabawie

 Grupę docelową stanowi minimum 15 rodziców dzieci ze spektrum autyzmu
oraz 10 wolontariuszy.

 Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
do dnia 24 października 2016 roku.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 24.10.2016.
c) w przypadku rodziców – dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają:
a) rodzice dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej,
b) osoby dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto o zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
b) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie i opłacenie poprzednich zajęć
zgloszenie-rodzice
zgloszenie-wolontariusze

———————————————————————————-

„KROK DO PRZODU”

Lista zakwalifikowanych

Projekt adresowany jest do mieszkańców Białegostoku.

Proponujemy 15 godzin indywidualnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla 15 osób,
u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera)
i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne prowadzone będą poprzez wykorzystanie terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, terapii integracji sensorycznej, elementów logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy (dostosowane w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania dziecka). Prowadzone przez specjalistów przeszkolonych do pracy wymienionymi wyżej metodami.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 100 zł

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon
od 16 do 25 czerwca 2016 roku.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 25.06.2016.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto o zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie i opłacenie poprzednich zajęć,
e) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

pdf-120x120

—————————————————————————————

        „Klub PER ASPERA AD ASTRA”

            Zapraszamy do udziału w projekcie: Klub PER ASPERA AD ASTRA (*przez trudy do gwiazd).

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Fundacja SYRIUSZ otrzymała dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015 na dwuletni projekt: Klub PER ASPERA AD ASTRA.

  Dla osób z autyzmem wysokofunkcjonującym/Zespołem Aspergera proponujemy udział w bezpłatnych zajęciach:

 • LEGO terapii (12 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: 6-8 lat)
 • Robotyki (8 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: 9-13 lat)
 • Treningu Umiejętności Społecznych (8 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: powyżej 15 lat)
 • Rodzinnego Klubu Terapeutycznego (12 spotkań, 6 osób w grupie + rodzice, 2 grupy: dla młodszych dzieci: 4-6 lat, dla starszych dzieci: 11-13 lat)

Rekrutacja do powyższych zajęć trwa do 29.04.2016!

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie:

 • formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego przez rodzica/opiekuna lub pełnoletnią kandydatkę/kandydata;
 • dokumentów potwierdzających diagnozę autyzmu, Zespołu Aspergera lub innych całościowych zaburzeń rozwoju kandydatki/kandydata oraz aktualnej opinii dotyczącej poziomu funkcjonowania kandydatki/kandydata.

  Zapraszamy osoby zamieszkałe w Białymstoku i województwie podlaskim.

  Ponadto wszystkich chętnych rodziców małych dzieci (6-18 miesięcy) zapraszamy do udziału w grupach zabawowych.

  Do Państwa dyspozycji raz w miesiącu dyżurować będą specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda i prawnik).

  Wszystkich rodziców i dzieci zapraszamy również do odwiedzenia naszego Klubu, w którym można napić się kawy i herbaty, poczytać ciekawe książki, pobawić się, porozmawiać ze sobą i spędzić miło czas!

 Więcej informacji:

  www.perASPERAadASTRA.pl

  oraz w Regulaminie projektu dostępnym w siedzibie Fundacji.

—————————————————————————————

„SZANSA NA ROZWÓJ”

lista osób zakwalifikowanych

Przypominamy o obowiązkowej obecności na zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic powinien podpisać oświadczenie umieszczone poniżej (dostępne także w siedzibie Fundacji).

oświadczenie

Projekt adresowany jest do mieszkańców Białegostoku.

Proponujemy 3 rodzaje zajęć grupowych:

 1. Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 6 beneficjentów. Prowadzone będą przez dwóch specjalistów i obejmą rozwijanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych oraz kształtowanie znajomości norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie

Dopłata uczestnika – 60zł

 1. Rodzinny Klub Terapeutyczny

Zajęcia realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 12 beneficjentów (6 dzieci i 6 rodziców) prowadzone przez 3 specjalistów. W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami psychoedukacji, grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę – trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Dopłata uczestnika – 60zł

 1. LEGO terapia

Zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dla
6 beneficjentów prowadzone przez dwóch specjalistów z wykorzystaniem klocków LEGO – materiału posiadającego walory terapeutycznego, szczególnie motywującego dzieci z autyzmem, które z wykorzystaniem tego środka mogą poszerzyć umiejętność współpracy w grupie

Dopłata uczestnika – 60zł

NABÓR TRWA od 05 kwietnia 2016 do 14 kwietnia 2016.

Zajęcia będą realizowane od kwietnia do czerwca 2016!

Formularz zgłoszenia:

ikona-doc

Dopłata do zajęć płatna na konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 14.04.2016.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie i opłacenie poprzednich zajęć,
e) w procesie rekrutacji będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Nabory 2015

„Z UŚMIECHEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym obejmą 10 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera. Realizowane będą, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych, przez specjalistów wykorzystujących różne metody terapii w tym pedagogiczną, psychologiczną, muzykoterapię, logorytmikę, logopedyczną i inne.  Każde zakwalifikowane dziecko  skorzysta z 10 godzin w okresie realizacji projektu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających wykształcenie do pracy dziećmi z autyzmem.

Indywidualne zajęcia dogoterapii – 30 minutowe dla 5 dzieci po 10 spotkań. Metoda ta wspomaga proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 100zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Formularz zgłoszenia:  ikona-doc pdf-120x120

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.08.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a)osoby zamieszkałe poza miastem Białystok
b)ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2015r. do chwili obecnej,
c) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
d) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
e) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

—————————————————————————————

„RUCH-ZABAWA-ROZWÓJ”

Zajęcia grupowe dla dwóch grup dzieci z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera i ich rodzin metodą Weroniki Sherborne.
Odbędzie się 11 spotkań dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 10 spotkań dla dzieci w wieku 7-10 lat. Każde spotkanie trwać będzie 1 godzinę zegarową i prowadzone będzie przez dwóch terapeutów.

Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni
i działanie w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę Weroniki Sherborne zalicza się do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi oraz czerpania satysfakcji z różnych form
kontaktów społecznych.

Ogółem w zajęciach planowany  jest udział 16 dzieci  ze zdiagnozowanym autyzmem i/lub Zespołem Aspergera plus jedno z rodziców w 2 grupach. Każdą z grup stanowić będzie 8 dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat i młodszym szkolnym (7-10 lat) wraz z jednym rodzicem, mieszkających na terenie województwa podlaskiego.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 25zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Formularz zgłoszenia:  ikona-doc pdf-120x120

—————————————————————————————

„Młodzieżowy Klub ASPI”

Projekt adresowany jest do 8-osobowej grupy pełnoletnich osób z diagnozą Zespołu Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonujący
(mieszkańców Białegostoku), które wymagają wsparcia w dziedzinie funkcjonowania społecznego oraz pomocy w dokonywaniu właściwych wyborów dalszego kierunku kształcenia i przyszłej drogi zawodowej.

Realizacja zadania odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych. Beneficjenci otrzymają wsparcie w następujących obszarach:

⇒ Wsparcie psychologiczne w tym:
– trening rozwijania samoświadomości „Ja i Zespół Aspergera, niepełnosprawność”;
– trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy (asertywność, umiejętność współpracy, radzenie sobie z krytyką,
prawidłowa komunikacja);
– trening radzenia sobie ze stresem;

⇒ Wsparcie szkoleniowe: w tym trening podstaw IT i prac biurowych;

⇒ Wsparcie doradcze – trening poszukiwania pracy (zasady autoprezentacji, identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron,
tworzenie planu rozwoju zawodowego).

Każdy rodzaj wsparcia obejmuje trzy spotkania trwające 4 godziny lekcyjne.
Moderatorem spotkań jest terapeuta (psycholog lub pedagog specjalny) oraz zaproszony gość – specjalista: doradca zawodowy, psychoterapeuta, informatyk.
W czasie spotkań Klubu uczestnicy mają możliwość zagrania w gry planszowe oraz przewidywana jest przerwa kawowa.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 80zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon do dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Formularz zgłoszenia: ikona-doc pdf-120x120

—————————————————————————————

Fundacja SYRIUSZ zaprasza osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz ich rodziny do udziału w naszym nowym projekcie:
Klub PER ASPERA AD ASTRA (*przez trudy do gwiazd).

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Fundacja SYRIUSZ otrzymała dotację
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015 na dwuletni projekt: Klub PER ASPERA AD ASTRA.

Dla osób z autyzmem wysokofunkcjonującym/Zespołem Aspergera proponujemy udział w bezpłatnych zajęciach:

 • LEGO terapii (12 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: 6-8 lat)
 • Robotyki (8 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: 9-13 lat)
 • Treningu Umiejętności Społecznych (8 spotkań, 6 osób w grupie, wiek: powyżej 15 lat)
 • Rodzinnego Klubu Terapeutycznego (12 spotkań, 6 osób w grupie + rodzice, 2 grupy: dla młodszych dzieci: 4-6 lat, dla starszych dzieci: 11-13 lat)

Rekrutacja do powyższych zajęć trwa do 15.06.2015

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie:

 • formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego przez rodzica/opiekuna lub pełnoletnią kandydatkę/kandydata;
 • dokumentów potwierdzających diagnozę autyzmu, Zespołu Aspergera lub innych całościowych zaburzeń rozwoju kandydatki/kandydata oraz aktualnej opinii dotyczącej poziomu funkcjonowania kandydatki/kandydata.

ikona-docFormularz do pobrania

Zapraszamy osoby zamieszkałe w Białymstoku i województwie podlaskim.

 Ponadto wszystkich chętnych rodziców małych dzieci (6-18 miesięcy) zapraszamy do udziału w grupach zabawowych. Terminy otwartych spotkań będą podane na stronie internetowej.

Do Państwa dyspozycji raz w miesiącu dyżurować będą specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda i prawnik).
Terminy zostaną podane na stronie internetowej.

 Wszystkich rodziców i dzieci zapraszamy również do odwiedzenia naszego Klubu, który będzie czynny od poniedziałku do soboty. W Klubie PER ASPERA AD ASTRA będzie można napić się kawy i herbaty, poczytać ciekawe książki, pobawić się, porozmawiać ze sobą i spędzić miło czas!

Wkrótce otwarcie!

Więcej informacji:

www.perASPERAadASTRA.pl

www.fundacjasyriusz.pl

oraz w Regulaminie projektu dostępnym w siedzibie Fundacji.

—————————————————————————————

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

O terminach rozpoczęcia poszczególnych rodzajów zajęć wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie przez terapeutów prowadzących zajęcia. Powinno to nastąpić w przeciągu 14 dni.
Opłaty za zajęcia – przelew na konto Fundacji – Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740 – w tytule:
Imię i nazwisko dziecka oraz Projekt „CHCĘ – POTRAFIĘ”

„CHCĘ-POTRAFIĘ”

Zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok:

1. Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 140zł

2. Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 6 beneficjentów uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum.
dopłata uczestnika – 100zł

3. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.
dopłata uczestnika – 100zł

4. LEGO terapia – zajęcia grupowe 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów – dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 120zł

5. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku szkolnym lub gimnazjalnym, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).
dopłata uczestnika – 80zł

6. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 10 zajęć po 2 godziny.
dopłata uczestnika – 120zł

7. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.
Zajęcia indywidualne w wymiarze 25 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.
dopłata uczestnika – 130zł

NABÓR TRWA od 02 marca 2015 do 10 marca 2015 roku.

Dopłata do zajęć płatna na nowe konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.03.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2014r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
e) w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

zgłoszenie – pdf-120x120 ikona-doc