Google+

Projekty z udziałem środków PFRON

Projekt Fundacji Syriusz z PFRON

2013

 

Zadanie publiczne ogłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu,
mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych środowiskach;

Fundacja zrealizuje to zadanie jako projekt pod nazwą „PRZYWRÓCIĆ RADOŚĆ” i obejmie on:
a) terapię indywidualną mającą na celu usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego
i ogólnorozwojowego dziecka z autyzmem z wykorzystaniem różnych form terapii
(logopedyczna, AAC – alternatywne metody komunikacji, arteterapia, terapia zabawą).
b) cykl zajęć grupowych mających na celu rehabilitację społeczną beneficjentów projektu
– Trening Umiejętności Społecznych.