Google+

„Z UŚMIECHEM W PRZYSZŁOŚĆ

„Z UŚMIECHEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym obejmą 10 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera. Realizowane będą, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych, przez specjalistów wykorzystujących różne metody terapii w tym pedagogiczną, psychologiczną, muzykoterapię, logorytmikę, logopedia,  i inne. Każde zakwalifikowane dziecko  skorzysta z 10 godzin w okresie realizacji projektu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających wykształcenie do pracy dziećmi z autyzmem.

Indywidualne zajęcia dogoterapii – 30 minutowe dla 5 dzieci po 10 spotkań. Metoda ta wspomaga proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 100zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Formularz zgłoszenia:  ikona-doc pdf-120x120

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.08.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a)osoby zamieszkałe poza miastem Białystok
b)ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2015r. do chwili obecnej,
c) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
d) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
e) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

„RUCH-ZABAWA-ROZWÓJ”

Zajęcia grupowe dla dwóch grup dzieci z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera i ich rodzin metodą Weroniki Sherborne.
Odbędzie się 11 spotkań dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 10 spotkań dla dzieci w wieku 7-10 lat. Każde spotkanie trwać będzie 1 godzinę zegarową i prowadzone będzie przez dwóch terapeutów.

Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni
i działanie w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę Weroniki Sherborne zalicza się do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi oraz czerpania satysfakcji z różnych form
kontaktów społecznych.

Ogółem w zajęciach planowany  jest udział 16 dzieci  ze zdiagnozowanym autyzmem i/lub Zespołem Aspergera plus jedno z rodziców w 2 grupach. Każdą z grup stanowić będzie 8 dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat i młodszym szkolnym (7-10 lat) wraz z jednym rodzicem, mieszkających na terenie województwa podlaskiego.

Młodzieżowy Klub ASPI

Projekt adresowany jest do 8-osobowej grupy pełnoletnich osób z diagnozą Zespołu Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonujący, które wymagają wsparcia w dziedzinie funkcjonowania społecznego oraz pomocy w dokonywaniu właściwych wyborów dalszego kierunku kształcenia i przyszłej drogi zawodowej.

Realizacja zadania odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych. Beneficjenci otrzymają wsparcie w następujących obszarach:

⇒ Wsparcie psychologiczne w tym:
– trening rozwijania samoświadomości „Ja i Zespół Aspergera, niepełnosprawność”;
– trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy (asertywność, umiejętność współpracy, radzenie sobie z krytyką,
prawidłowa komunikacja);
– trening radzenia sobie ze stresem;

⇒ Wsparcie szkoleniowe: w tym trening podstaw IT i prac biurowych;

⇒ Wsparcie doradcze – trening poszukiwania pracy (zasady autoprezentacji, identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron,
tworzenie planu rozwoju zawodowego).

Każdy rodzaj wsparcia obejmuje trzy spotkania trwające 4 godziny lekcyjne.
Moderatorem spotkań jest terapeuta (psycholog lub pedagog specjalny) oraz zaproszony gość – specjalista: doradca zawodowy, psychoterapeuta, informatyk.
W czasie spotkań Klubu uczestnicy mają możliwość zagrania w gry planszowe oraz przewidywana jest przerwa kawowa.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 80zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Akson do dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Nabór – UM 2015

Ogłaszamy nabór dla osób mieszkających w Białymstoku
do realizacji projektu we współpracy z UM w Białymstoku – rozstrzygnięcie

„CHCĘ-POTRAFIĘ”

Zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok:

1. Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 140zł

2. Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 6 beneficjentów uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum.
dopłata uczestnika – 100zł

3. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.
dopłata uczestnika – 100zł

4. LEGO terapia – zajęcia grupowe 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów – dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 120zł

5. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku szkolnym lub gimnazjalnym, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).
dopłata uczestnika – 80zł

6. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 10 zajęć po 2 godziny.
dopłata uczestnika – 120zł

7. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.
Zajęcia indywidualne w wymiarze 25 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.
dopłata uczestnika – 130zł

NABÓR TRWA od 02 marca 2015 do 10 marca 2015 roku.

Dopłata do zajęć płatna na nowe konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.03.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2014r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
e) w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

zgłoszenie – pdf-120x120 ikona-doc

Autyzm 2015 – umowa z UM w Białymstoku

W dniu 19 lutego 2015 roku zawarliśmy umowę z Prezydentem Miasta Białegostoku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Nasz projekt pod tytułem „CHCĘ  – POTRAFIĘ” realizowany będzie w okresie od 01.III. 2015 – 15.XII.2015 roku. W ramach tego projektu przewidziano:

1)

Realizacja zadania publicznego dotyczącego całościowych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ich rodzin odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych
i terapeutycznych w ramach Rodzinnego klubu terapeutycznego.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). 

2)

 1. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów.

2. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 1 godzinie,
dla 8 beneficjentów. 

3. LEGO terapia– zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów. Zajęcia będą prowadzone
z wykorzystaniem klocków LEGO- posiadających walory terapeutyczne, bazujące na zainteresowaniach wielu dzieci z autyzmem,
które będzie motywowało do uczenia się i zmiany zachowania.

4. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla
6 beneficjentów, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym. W programie zajęć oprócz nauki gry w golfa realizowane będą elementy treningu społecznego.

5. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (wprowadzenie do zawodu) – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 osób (młodzieży
z autyzmem wysokofunkcjonującym) zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Odbędzie się 10 zajęć po 2 godziny.

6. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – zajęcia indywidualne dla 16 beneficjentów w wymiarze 25 godzin dla każdego
z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy
i metody Weroniki Sherborne. 

Nabór rozpocznie się w dniu 02 marca 2015 roku. Zgłoszenia oraz informacje na temat kryteriów i odpłatności ukażą się w przyszłym tygodniu na naszej stronie w zakładce Dla rodziców-Nabory